مرتضی قربانی

/ عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره

مرتضی قربانی عضو شورای سیاست گذاری جشنواره جهانی فیلم مستند کلدر

مرتضی قربانی

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره جهانی فیلم مستند کلدر